Andersson IP-partner AB

Din resurs för patent och designskydd

Jag heter Karl Åke Andersson

och är auktoriserat svenskt patentombud1 och europeiskt designombud2. Efter många lärorika år som medarbetare i en av landets större patentbyråer utövar jag idag yrket som egenföretagare i Andersson IP-partner AB, ett företag som är specialiserat på ovan nämnda delar av immaterialrätten.

I min yrkesutövning har ingått att företräda klienter i ansökningar, interventioner och överklaganden, såväl som att företräda eller bistå klienter i invändningar, rättegångar och andra konfliktärenden med koppling till immaterialrätt.

1. Auktoriserat patentombud är enligt lag (2010: 1052) ålagt att iaktta tystnadsplikt beträffande information som mottagits under yrkes­utövning. Enligt Rättegångsbalken 36 kap 5 § får auktoriserat patentombud ej höras om sådan information utan uppdragsgivares medgivande.

2. Auktoriserat ombud för design vid EUIPO, den Europeiska Unionens kontor för immateriellt rättsskydd beläget i Alicante, Spanien.

Underleverantör eller ombud

Andersson IP-partner AB tillhandahåller patenttekniskt och patentjuridiskt arbete i form av uppdrag för privatpersoner och företag med behov av patentjuridisk hjälp.

Andersson IP-partner AB kan även erbjuda full ombudsservice baserad på fullmakt att företräda en patent- eller mönstersökande inför registermyndighet (PRV, EUIPO2).

Förvaltning av rättigheter inklusive hantering av förnyelser och årsavgifter kan erbjudas i samarbete med patentfirma Henrik Fransson AB, Västerås.

Typer av uppdrag

De skyddsformer som ingår i företagets produktutbud är Patent, Bruksmodell- och Designskydd. Inom dessa områden av immaterialrätten kan vi anlitas för

Teknikområden och erfarenheter

Inom patent och bruksmodellskyddet är arbetsfältet i huvudsak mekaniska konstruktioner, även i kombination med el, hydraulik eller pneumatik, samt tillämpningar inom hydro- och aerodynamik. Inom dessa områden omfattar produktionen av patent allt från hushållsprodukter till tyngre aggregat inom transport och automation, energiproduktion och marin teknik.

Några exempel är vakuumpumpar, automatkoppel för tåg, containerhanteringsutrustning, vattenjetaggregat, hydroplan för fartyg, vingprofiler i vindkraftverk, pumpar, kompressorer och utrustning för produktion av olja och gas.

Inom det medicintekniska området har produktionen omfattat bl.a. patentering av hjälpmedel för träning av muskler i ansikte och svalg, apparatur för tryckmätning i svalg och matstrupe, artificiella knän och fötter, utrustning för intervention och behandling via blodkärl, fysträningsapparatur och sjukhussängar.

Som exempel på patent med beröring till kemi kan nämnas rökgastillsatser och anordningar för att förhindra korrosion på värmeväxlarrör i förbränningsanläggningar, pulvermetall¬kompositioner, stållegeringar lämpliga som ersättning för bly, liksom förfaranden och ytbeläggningar för korrosionsskydd av undervattensutrustning, vattenreningsmetoder med utnyttjande av nano-filter och RO-membran, ultraljud eller UV-ljus.

Inom design- eller mönsterskyddet har jag personligen genom tidiga år som mönstertecknare utvecklat ett gott öga för form och en förmåga att identifiera de formgivningselement hos en design som är tongivande för helhetsintryck och särprägel. Denna erfarenhet kommer väl till pass vid bedömning av nyhet, registrerbarhet och intrång.

Nyttobetonad syn på produktskydd

Som kund hos Andersson IP-partner AB möts du av en utpräglat nyttobetonad syn på produktskyddens funktion. Tre årtionden i branschen har utvecklat en resultatinriktad men också ödmjuk inställning till patentombudets uppgift. De skiftande uppdragen i Sverige och i utlandet har skapat lyhördhet för uppdragsgivarens behov oaktat om denne är en enskild uppfinnare med lokal anknytning eller en organisation med internationellt arbetsfält.

Här hittar du mig

Postadress
Andersson IP-partner AB
Box 975
801 33 Gävle

Besöksadress
Teknikparken
Nobelvägen 2, Gävle

E-post
info@ip-partner.se

Telefon
0708-95 78 60

    Kontakta mig

    * Betyder att fältet är obligatoriskt    IP-Partner © 2022.
    Samtliga rättigheter förbehållna.