Andersson IP-partner AB

Din resurs för patent och designskydd

Jag heter Karl Åke Andersson

och är auktoriserat svenskt patentombud1 och europeiskt designombud2. Efter många lärorika år som medarbetare i en av landets större patentbyråer utövar jag idag yrket som egenföretagare i Andersson IP-partner AB, ett företag som är specialiserat på ovan nämnda delar av immaterialrätten.

I min yrkesutövning har ingått att företräda klienter i ansökningar, interventioner och överklaganden, såväl som att företräda eller bistå klienter i invändningar, rättegångar och andra konfliktärenden med koppling till immaterialrätt.

1. Auktoriserat patentombud är enligt lag (2010: 1052) ålagt att iaktta tystnadsplikt beträffande information som mottagits under yrkes­utövning. Enligt Rättegångsbalken 36 kap 5 § får auktoriserat patentombud ej höras om sådan information utan uppdragsgivares medgivande.

2. Auktoriserat ombud för design vid EUIPO, den Europeiska Unionens kontor för immateriellt rättsskydd beläget i Alicante, Spanien.

Underleverantör eller ombud

Andersson IP-partner AB tillhandahåller patenttekniskt och patentjuridiskt arbete i form av uppdrag för privatpersoner och företag med behov av patentjuridisk hjälp.

Andersson IP-partner AB kan även erbjuda full ombudsservice baserad på fullmakt att företräda en patent- eller mönstersökande inför registermyndighet (PRV, EUIPO2).

Förvaltning av rättigheter inklusive hantering av förnyelser och årsavgifter kan erbjudas i samarbete med patentfirma Henrik Fransson AB, Västerås.

Typer av uppdrag

De skyddsformer som ingår i företagets produktutbud är Patent, Bruksmodell- och Designskydd. Inom dessa områden av immaterialrätten kan vi anlitas för

  • Inventering, finansiell och strategisk planering av åtgärder till skydd för uppfinningar och design, i Sverige och internationellt
  • Nyhetsundersökning med utvärdering av patenterbarhet/registrerbarhet
  • Utarbetande och uppföljning av ansökningar fram till beslut i patent- och registermyndigheter
  • Intrångsbedömningar och kartläggning av utövningshinder, utredning av skyddsomfång och giltighet i beviljade rättigheter eller ansökningar
  • Invändningar och mellanpartsliga förfaranden, konkurrentbevakning med intervention i ansökningar som innebär risk för utövningshinder
  • Utredningar, utlåtanden och second opinion i patentjuridiska frågor

Teknikområden och erfarenheter

Inom patent och bruksmodellskyddet är arbetsfältet i huvudsak mekaniska konstruktioner, även i kombination med el, hydraulik eller pneumatik, samt tillämpningar inom hydro- och aerodynamik. Inom dessa områden omfattar produktionen av patent allt från hushållsprodukter till tyngre aggregat inom transport och automation, energiproduktion och marin teknik.

Några exempel är vakuumpumpar, automatkoppel för tåg, containerhanteringsutrustning, vattenjetaggregat, hydroplan för fartyg, vingprofiler i vindkraftverk, pumpar, kompressorer och utrustning för produktion av olja och gas.

Inom det medicintekniska området har produktionen omfattat bl.a. patentering av hjälpmedel för träning av muskler i ansikte och svalg, apparatur för tryckmätning i svalg och matstrupe, artificiella knän och fötter, utrustning för intervention och behandling via blodkärl, fysträningsapparatur och sjukhussängar.

Som exempel på patent med beröring till kemi kan nämnas rökgastillsatser och anordningar för att förhindra korrosion på värmeväxlarrör i förbränningsanläggningar, pulvermetall¬kompositioner, stållegeringar lämpliga som ersättning för bly, liksom förfaranden och ytbeläggningar för korrosionsskydd av undervattensutrustning, vattenreningsmetoder med utnyttjande av nano-filter och RO-membran, ultraljud eller UV-ljus.

Inom design- eller mönsterskyddet har jag personligen genom tidiga år som mönstertecknare utvecklat ett gott öga för form och en förmåga att identifiera de formgivningselement hos en design som är tongivande för helhetsintryck och särprägel. Denna erfarenhet kommer väl till pass vid bedömning av nyhet, registrerbarhet och intrång.

IMMATERIALRÄTT

Immaterialrätten kan kortfattat sägas innehålla lagar som säkrar äganderätten till egendom som inte kan skyddas fysiskt, såsom principen av en teknisk lösning, en formgivning, ett namn eller en identitetsskapande utstyrsel. Internationellt går immateriella tillgångar under benämningen Intellectual Property (IP).

Formen för säkring av immateriella tillgångar är ensamrätt. Ensamrätten tillkommer i första hand skaparen, men kan överlåtas eller upplåtas till annan att äga eller att nyttja mot ersättning/licensavgift.

Medan ensamrätt till vissa typer av alster uppkommer genom Upphovsrätt i samma stund som alstret skapas, såsom är fallet för t.ex. konstnärliga verk, brukskonst och datorprogram, krävs för andra slag av nyskapande ett myndighetsbeslut med registrering av ensamrätten, såsom är fallet för tekniska lösningar (Patent/Bruksmodell) och industriell design (Design- eller Mönsterskydd).

I detta avseende skiljer sig Varumärket från övriga produktskydd eftersom status av ensamrätt här även kan uppnås genom inarbetning, dvs. genom en utbredd kännedom om märket inom kundkretsen.

Intrång

Den som utan rättighetshavarens medgivande utnyttjar en skyddad design, teknisk lösning eller ett varumärke i kommersiell skala, riskerar att dömas till utbetalning av skadestånd och i grova fall även till fängelse. Denna typ av brott rubriceras som intrång.

PATENT

Patentskyddet omfattar ensamrätt till kommersiellt utnyttjande av en teknisk lösning som är ny och skiljer sig väsentligt från kända lösningar av ett givet tekniskt problem, och som kan utövas i industriell skala. Den kända tekniken omfattar allt som har publicerats eller gjorts allmänt tillgängligt genom utövning fram till ansökningsdagen. Om den patentsökta lösningen, uppfinningen, skiljer sig från det exempel av känd teknik som uppvisar flest gemensamma särdrag med uppfinningen, då är patentlagens krav på nyhet uppfyllt. Skillnaden skall vara av sådan art att den bidrar till problemets lösning. Om skillnaden inte är uppenbar eller närliggande för en fackman inom teknikområdet föreligger sannolikt även uppfinningshöjd, varvid patent kan meddelas.

Ett patent kan upprätthållas i 20 år räknat från ansökningsdagen, mot betalning av årliga avgifter till patentmyndigheten. För läkemedelspatent kan patenttiden förlängas som kompensation för den utdragna tillståndsprövningen av nya läkemedel.

En nationell svensk patentansökan kan inom 12 månader från ansökningsdagen föras vidare till utlandet utan risk av att möta hinder från teknik som gjorts känd efter den svenska ansökningsdagen (detta är innebörden av begreppet prioritet). För att likställa ansökningsförfarandet för sökande från olika länder har skapats ett internationellt regelverk, Patent Cooperation Treaty/PCT. En internationell PCT-ansökan resulterar inte i en beviljad rättighet, utan skall inom 30 eller 31 månader från den första ansökningsdagen/prioritetsdagen omvandlas till nationella eller regionala ansökningar för prövning och beviljande av patent i de länder som sökanden därvid väljer.

Det europeiska patentet är ett regionalt patent som prövas och beviljas av det europeiska patentverket, European Patent Office/EPO. EPO:s beslut får laga kraft i de länder som sökanden efter beviljandet väljer bland de till European Patent Convention/EPC anslutna medlemsländerna, vari ingår länder både inom och utanför den Europeiska Unionen.

BRUKSMODELL

I många länder, såsom Kina, Tyskland och Danmark samt ytterligare ett trettiotal länder, erbjuds bruksmodellregistrering som ett alternativ eller komplement till patent för skydd av en teknisk lösning (processer och materialkompositioner undantagna). Andra svenska namn för bruksmodell är bruksmönster eller nyttighetsmodell (eng. Utility Model).

Någon motsvarande skyddsform finns för närvarande inte i Sverige, men bruksmodellskyddet är tillgängligt för svenska sökande i de länder som erbjuder denna form av skydd. Ansökningar om bruksmodellregistrering kan inges med åberopande av prioritet från en tidigare svensk patentansökan, antingen inom prioritetsårets 12 månader eller inom 30/31 månader om PCT utnyttjas.

Kravet på skillnad gentemot känd teknik är lägre än patentlagstiftningens krav på uppfinningshöjd: vanligtvis är nyhet tillräckligt som grund för en giltig registrering. En svensk patentansökan som riskerar avslag på grund av otillräcklig uppfinningshöjd kan därför fortfarande (inom prioriteten) erhålla ett 10-årigt skydd som bruksmodell i länder som Tyskland, Kina m.fl.

I de flesta länder sker dock ingen prövning att bruksmodellen uppfyller villkor för registrering. Handläggningstiden för en ansökan om bruksmodellskydd är därför typiskt avsevärt kortare än för motsvarande patentansökan. Kortare är också skyddstiden som varierar från land till land, i de flesta länder uppgående till 10 år för bruksmodellskyddet.

Bruksmodellskyddet utnyttjas sällan av svenska sökande, men har en stark ställning i länder som Tyskland och Österrike, Japan, Sydkorea och Kina, där det flitigt utnyttjas av inhemska företag och uppfinnare.

DESIGN

Design- eller mönsterskyddet omfattar ensamrätt till kommersiellt utnyttjande av form eller utseende av ett 2- eller 3-dimensionellt alster, i vissa fall till form eller utseende hos en del som ingår i ett alster. Ordet mönster kan i detta sammanhang sägas betyda förebilden för ett alsters form eller utseende. I många länder, dock ej i Sverige, sker en prövning att mönstret uppfyller vissa villkor för registrering. Oaktat om prövning sker eller inte krävs för en giltig designregistrering att mönstrets visuella uttryck skall vara nytt och ge mönstret en individuell särprägel, som skiljer mönstret från tidigare kända mönster av samma slag.

En svensk ansökan om designskydd kan inom 6 månader inges i utlandet utan risk av att möta hinder från mönster som gjorts känt efter den svenska ansökningsdagen (prioritet). Skyddstiden för ett svenskt designskydd är initialt 5 år, men kan förlängas fyra gånger för en maximal sammanlagd skyddstid om 25 år.

Samma skyddstid gäller för övrigt även för EU-designskyddet, som genom en enstaka ansökan och registrering resulterar i ett enhetligt designskydd täckande samtliga EU-länder.

VARUMÄRKE

Varumärkesskyddet omfattar ensamrätt till kommersiellt utnyttjande av ett identitetsskapande kännetecken vars syfte är att skilja en varumärkesskyddad tjänst eller produkt från liknande tjänster eller produkter av annat ursprung. Varumärket kan bestå av ord, sammanställda bokstäver, siffror och tecken, som används fristående eller i kombination med figur/logotyp. En filmsekvens, ett karaktäristiskt ljud eller signaturmelodi kan registreras som varumärke, i Sverige tills vidare under förutsättning att märket kan illustreras grafiskt. Ett villkor för registrering är att varumärket har särskiljningsförmåga, så att det ej kan förväxlas med andra kända varumärken.

En varumärkesregistrering skall förnyas vart tionde år genom inbetalning av avgift till registermyndigheten, men har därutöver ingen lagstadgad bortre levnadsgräns.

För varumärkesansökningar i utlandet kan åberopas prioritet från en första ansökan ingiven i Sverige, om utlandsansökningarna inges inom 6 månader från den svenska ansökningens inlämningsdag. Med prioritet avses här att ingen utomstående kan registrera varumärket i utlandet under de 6 månaderna (och självfallet inte heller därefter om innehavaren till det svenska märket utnyttjar prioriteten).

Andersson IP-partner AB erbjuder varumärkesservice i samarbete med patentfirma Henrik Fransson AB.

Nyttobetonad syn på produktskydd

Som kund hos Andersson IP-partner AB möts du av en utpräglat nyttobetonad syn på produktskyddens funktion. Tre årtionden i branschen har utvecklat en resultatinriktad men också ödmjuk inställning till patentombudets uppgift. De skiftande uppdragen i Sverige och i utlandet har skapat lyhördhet för uppdragsgivarens behov oaktat om denne är en enskild uppfinnare med lokal anknytning eller en organisation med internationellt arbetsfält.

Här hittar du mig

Postadress
Andersson IP-partner AB
Box 975
801 33 Gävle

Besöksadress
Teknikparken
Nobelvägen 2, Gävle

E-post
info@ip-partner.se

Telefon
0708-95 78 60

Kontakta mig

* Betyder att fältet är obligatorisktIP-Partner © 2020.
Samtliga rättigheter förbehållna.